Skip to main content

Full text of "S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = Catholic Sioux herald"

See other formats


VOL. XIV. NO. 4. NOVEMBER lk "15, 1909. 50 cents a year. Published Monthly, at St. Michaels. Fort Totten. P. 0., N. Dakota. 

ENTERED AS SECOND CLASS MATTER AT THE POST-OFFICE AT FORT 'TOTTEN. N. DAK. ku asanpi kin wicowicage wana- 
kajatanhan qa dehanyaru-nahan- 
rin wanka. Aguyapisu kin he wi- 
cawe kaga. Wanikiya cistina kin 
heehan aguyapisu kin on tancan 
icaga, Joseph anpetu eca wicoran AGUYAPISU SUKAZA j iyohi unkidapi kta Wanikiya on- 

W AN JIN A. | speonkiyapi "Panem nostrum 

— — ! quotidianum da nobis hodie; agu- 

Aguyapisu sukaza wanjinama- yapi de waniyetu wikcemnatom 

ka mahen erpeyapi, eca hehan hehanyan wata, niyepi apa ka- 

kuka qa camni uya qa hehan to- peya ecanonpi, esta econyaka- 

yena hu uya wanonyakapi ecee. ' pinpi sni— hetukaes en nakun ' on kicamna kin icaga. Aguyapi- 

Hehan wankantanhan wi on iyo- j wonarbe yukan! Aguyapisu su- ; su e Mary on tancan qa we kin 

icage qa etanhan Jesus, Waniki- 
ya kin tonpi. Aguyapisu e etan- 
han aguyapi icaga qa on we ka- 
ge qa Mount Calvary etanhan 
maka nikiye kta on we kin kadu- 
za; qa aguyapi kin he Wakan- 
tanka Cinhintku tancan qa we 
kin icaga. Waniyetu 1900 kape- ; 
ya heehan Jesus lye nape kin on 
aguyapi kin icu qa wicoie wona- kata qa makatanhan is acu kin kaza kin de en wonarbe tonake- 

on sanpa suta icaga ecee. He- ' ca he? 

han natu qa is pa kin ic ja qai Wanna waniyetu kektopawin- 

ecen mazaskazi iyecen gi ecee. g e sakpe hehanyan oyate kin de 

Qa etanhan wikcemna-yamnimni on wiyuskinpi ecee. Tuka hehan 

is wikcemna-sakpekpe, is opa- j hena tokenken hecetu kin oka- 

winge icage ecee. Wanikiya eya: ' rnigapi sni. Tohan Wakantanka 

Dena owasin token icage kin oya- j wawiyopeye kta eca wawicage 

karniga he'? Sukaza wanji eqes! sniyan ecee, qa maka akan wica- 

oyakarniga he? Hiya, hiya! ; sta tuwena he piye kta wowasa- 

Tuka hececa esta owasin iyoni- j ke yuhe sni. Joseph ksape kin : rbe kin eya: "De mitancan" kin 

cipi, owasin on Wakantanka on Egypt makoce en dodopiye owa- ' ee— Hoc est corpus meum." datan. lye on heyapi. "Marpiya 
OKinyanpi kin owasin taku yutapi sin wawicage kin econhan owa- 
mnaye, tuka wawicage sni kin he- wicaqu, qa taku owasin wowica- j han su sukaza wanjica kaes ma- 
qu." Hehan iho, wanna Yutapiwa- 
kan wonarbe kin ehanonhipi. 
Unkan aguyapisu token icage Tuka de oyakarnige sni. Wo- He Wakantanka wonarbe tawa 
narbe! wonarbe! hececa esta wi- km ee. Wonarbe, aguyapi maka 
Cayada. Dena decen oniciyakapi| owancaya on wicani kin he wo- 
esta cetunyahda sni. "Wanna narbe. 

Wiconi kin, wicoie kin hee, qa ka kin etanhan icarya okihi sni. j kin oyakarnige sni kin he anawi- 

cirbe sni, token etanhan aguyapi iyehantu hehan dodopiye ojuya- 
kiyapi, woksape kin tanka rinca 
nakaes." Unkina hehe kta : he onkokarnigapi kta, aguyapisu 
kin icaga qa sanpa ota icaga aya, '"Owakarnige sni,' ; tka de eqes.qa M^onarbe kin he yuha icaga. 
cin beyepica, qa de e heyepicaj Aguyapisu kin he tohan aguyapi 
sni: "Okihipica sni," ecin on- ! mdu icaga eca onyutapi, qa hena icage qa token wicasta tancan 
kin en we kage kin, hececa esta 
hee kta: "Takuna akarpetonpi 
wacin sni, taku owasin owaka- 
rniga wacin. Ecamon sni kin- 
han hena okihipi sni kepce kta, 
Taku wan owakarnige sni kin- 
han, he tanyan ecen yapazo sni 
kin ee, qa wicoran de pazopi sni man eciyatanhan kin ecen onici- 
yaka nakaes. 
Hecen ito, aguyapisu eciyatan- 
. han wooyake kin de onkopapi ' pina kin on icagapi. W T icarcapi 
iyececa. Aguyapisu kin ha etan- j kin hena on tancan wasakapi. 
han kasdayapi, hehan yukpanpi, | Wicatanmahen qa akantanhan, 
hehan yucanpi, hehan patinzapi wowaditake taku ewicatu kin he- 
qa peta en ayapi qa spanyanpi na owasin oyakarniga he? tanmahen iyopta qa nakun wote- 1 ecen Wakantanka towicake kin 

hda ecee. Qa he tancan qa we \ makata tanin. 

kaga, qa hena tankapi qa cisti- 

NOVEMBER WI KIN. qa onyutapi qa imnaonyanpi. 
Aguyapi kin de Ateonyanpi ma- Aguyapisu wan maka mahen 
erpeyapi eca kuka qa hehan etan- rpiya ekta yanke kin anpetu oto- han wicasta wastepiqa wicahun- MlTAKODAPI, 
ONSIDA MIYE. NIYEPI EQES November wi kin econhan Catho- 
lics owasin woawacin de yuhapi. 
"Wicata cewicakiciyapi kin 
he wicoran waste, hecen ecana woartani etanhan wicakiyuskapi 
kta." Omaka kin econhan ohin- 
ni wicanagi kakijapi kin woceki- 
ye ewicaonkiciciyapi iyececa; tu- 
ka wi;kin ohnayan iyotan nonpa 
akihde wocekiye onkeyapi iyece- 
ca; ecin Church kin wi kin de 
ohna wicata wacewicakiciyapi 
kta hecetuda heon. . Qa maka s 
owancaya woyawatanka ota wo-, 
cekiye om eha heon wasagya wo- 
cekiye eha. Wakantanka tona 
wicakaske kin hena onsiwicada 
qa ecana wicakiyuske.kta iceki- 
yapi. 'hecen ecana iyoyanpa qa 
wookiye en onpi kta. 

Hecen wicanagi wicakaskapi 
kin hena owicaonkiyapi onkoki- 
hipi kin he wowicake. Wacan- 
kiyapi woope kin, Wakantanka 
towastedake kin, qa onkikiyena 
onpi kin wocekiye woope toka- 
heya kin ee. Unkitakodapi wi- 
canagi wicakaskapi en, onpi, 
kin nina owicaonkiyapi kta cinpi. , 
lye oiciyapi kta tokenken ohihipi 
sni, qa wacinyeyapi sni. Onsi- 
iciye rein owicaonkiyapi cinpi qa 
onkida yukanpi. "Onsimadaye, 
mitakodapi kin, miyeqe rein, on- 
simadaye!'" 

Unkan, niyate, nihun, nicinye, 
nisunka, nitanke, nitanksi, nace- 
ca e ho uniciyapi. Tuwe rein 
onkini cajeyad owiconkiyapi kta 
onkida yukan naceca. Unkita- 
kodakupi kin hena timahen ide- 
sasa ebna aonatak yanka qa tiyo- 
pa iyordoke kin he onkiye onyu- 
hapi. Qa tiyopa iyurdoke km he 
wocekiye eyapi kin ee. Heon 
etanhan tapi kin on wocekiye eya 
po; hecen hena ecana woartani 
etanhan wicakiyuskapi kta. Ni- 
takodapi kin on Mass-wosnapi 
ewicakiciyapi kta cinpo. SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA NOVEMBER 15. 1909. SlNASAPA WOCEKITE TaXTAWPAHA. 

KEV. JEROME HUNT. O. S. E. 
PUBLISHER and PROPRIETOR. Fort Totter. North Dakota. NOVEMBER 15, 1909. YtTHOMNIPI. 

Omaka 1865 heehan Algerian 
akicita wan Paris otonwe kin en 
wayazankatipi wan en aipi. 
Arab koska wasteka. Tiwahe 
waste etanhan iteka; wowapi ya- 
wa qa kaga okihi, esta Sagdasa 
iapi takuna sdonye sni. Hen i 
kin iyecana wayazanka wan ica- 
hda wanka, unkan sinasapa wan 
en hi qa woecon wakan ecakicon. 
Sinasapa kin waecon kta woko- 
yake kicon qa nape ohna Yutapi 
wakan yuha qa hoksina qeya pe- 
tijanjan ideya yuha om hi. He- 
cen taku econpi kin koska kin 
owasin amdes wanka. Sinasapa 
feia cankpeska makahde inajin 
qa cansusbeca aicicaga, qa woce- 
kiye eya; wicasta wayazanka 
wanke kin cansusbeca kin iipu- 
take qa sinasapa taku eciye kin akastanpi cin e okarnigapi. Sid- 
nah Issah eye kin he ohinni eya. 
Hehan sinasapa kin inarni skan, 
qa miniakastan. Wowakan ko- 
ska kin iyoyake kin ecen oyag- 
pica sni. Kakije qa yuyadgan 
skan qon owasin ayustan, arba- 
yena wanka. Wicasta wan wa- 
kansica tanmahen on qa Jesus 
oyutan kin iyecen wanka. He- 
han wopida eciye kin esta kin 
eciyatanhan okitanin, qa cansu- 
sbeca wan tanka yuha unkan icu 
qa maka kin ounpan ehnake qa 
sinapamahen iwanka, qaistinma 
cin kin ecetu kta cinpi qa kin- 
hdapi. 

Oape wanji ohakam skanskan 
sni wanke e winorca wakan kin 
wanyaka hecen en hi unkan nagi 
kin wanna Wakantanka qu, ta. 
Hehan iyahdeya cansusbeca kin 
iiputak wanka, qa Mari witansna- 
on maza wanapin wan qupi qon 
he napohna yus wanka. Oape 
wan on Algerian wan wowitan 
wowaste wiconi oihanke wanica 
wan en tonpi qon ija iyecen iyaya. DAKOTA KIN CITIZEN HE- 
CAPI KIN ISICAPI KTA. Nebraska makobasbe en omaha 
onpi kin citizen heca wicakagapi 
kta skanpi. Tuka dehan tunkan- 
sina tawa wicaya qa makoce ko 
a wanwicakiciyaka . 
Citizen wicakagapi kinhan ma- 
koce tawapi kin yuspuspupi kta, 
okihipica kinhan iyecana maka 
tawapi kin dote mahen iyeyapi 
kta, qa Nebraska makobaspe kin 
warpanica ota wicayuhe kiyapi 
kta. 

Tunkansina okihe Ballinger, 
wicasta etanhan wicacin, dakota 
kin dena woyuha tawapi kin na- 
pihduzapi kta okihipica hecinhan 
iwariyakapi cin. sunka wan Wowapi 

TOKSU. DAKOTA WASTE KIN 

Citizen Waste Hecapi Kta 

tunkansila wlcakaonzpe. Tunkansina Tamaka kin en 
tunkansina wowapi toksupi kin 
esta wanji tokcake. Kansas ma- 
koce en otonwe Dayton eciyapi 
kin hen sunka wan wowapi toksu. hena tinza najin po; na tona 
Eyanpaha el taku oyaklakapi he- 
na wanjikji nihinrpayapi wanci- 
yakapi heon lecel ecanonpi kta. 
Winyan nitawapi kin hena na 
nicincapi kin tokata niyapi kta 
heci woonspe owotanla kin he 
onnispepi ehantanns okna onspe- 
wicakiyapo; lena ee. Mniwakan 
na kansu kutepi na wasicun wa- 
cipi na ikce lakota wacipi, otu- 
ranpi he na wowapi wakan na 
woope wikcemna on awaniklaka 
po. Toki tehanl yaonpi esa Wa- 
kantanka kici nionpi heon, na 
lena wicoran kin owasin ecanon- 
pi esa on woimna ksapa icilapi 
sni po. Wakantanka on wo- 
wasi ecanonpi ehantans toksa 
lye owasin slolya heon. Na Ca- 
techists yaonpi kin wocekiye wo- 
wapi kin na wowapi wakan tokel 
owapi kin tanyan oyate el wica- 
yanpi kin tanyan onspewicakiya 
po. Na wicoran nitawapi kin 
tinza yuzapo; na St. Joseph na 
St. Mary oitancanpi hena om 
iciiyaklaska najin po; wocekiye 
kin el wowitan okna econpi sni 
po. Tuwa maka akanl ninagipi Anpetu wanji nonpa remani hi eca 

hena ekta iqa yuha kin mazopiye niye kta, oniciyakapi he wowapi towo. ol.rto I wakan el on heon w-icasa ikc^ksl na wanyake sni wanica. Hehan 
sinasapa kin kinhda, esta waya- 
zanke kin hehan ayuta wanka, 
hehan iyecana ta. 

Hehan iyotan sanpa waawacin 
rca qa ija cansusbeca aicicaga: 
nape yusakim hduze qa cansu- 
sbeca wan otke kin ekta etonwe 
qa pakapsan, wowaste kin cante 
iyorpaye rca, e sdonkiye rca. 
Pejihuta wicasta qa winorca wa- 
kan ko en hipi qa okiyapi esta 
itokeca sni. Winorca wakan kin 
wanji cansusbeca napin wanyaka 
unkan en yuze qa iputaka qa yus 
on hecen winorca wakan kin can- 
susbeca kin ikikcu qa qu, qa san- 
pa nina skan. "Marabout! Ma- 
rabout!" eya. He Arabian iapi 
ohna, Arabian wicasta wakan 
eyapi. Hecen Arabian wicasta 
wakan wan kicopi qa iyecana hi, 
tuka wicada sni, "Macach Ma- 
rabout!" — wicasta wakan waste 
sni eya, qaakeheya: "Marabout 
sidnah Issah!" (Jesus Itancan 
sinasapa tawa wanji,") eya. Si- 
nasapa wanjin e okarnigapi, he- 
cen sinasapa wan kicopi qa en hi. 

Sinasapa wan hi unkan nina 
iyuskin. Isto yekiye qa nape en 
yuze qa nape kin iiputake, qa 
nape kin pa en aya, hehan mini- Omakaotojj crtii i/uiikansmciyaiipi 
, Dakota siceca waonspepi kta on 
mazaska woyawa tanka yamni 
sanpa yamni kicaspapi wanji 
ecee awicayusota. Ospayetonton 
awanwicayake sni tuka makoce 
yuspuspu wicaqu qa yaabebeya 
yankapi, hecen awanyakapi on- 
spepi kta on. Dakota wan ma- 
koce kin kicanyan kta onspe sni 
eca onspekiya ecee. Wayazanka 
qa makoce kin ortani okihi sni 
eca wasicu owicaqu ecee, tuka 
tunkansina woiyowinkiye tawa 
on econ. 

Dakota kin makoce owicaqu 
ecee kin on kuja ehantanhans 
makoce owicaqu kta iyowinkiye 
sni. Dakota kektopawinge ota 
wicoran tawapi napihduzapi qa 
tanyan iyopte iciyapi okihipi. 
Wicasta sa kin sanpa ihduwaste 
ayapi wowicada, hecen tokata 
anpetu wan en tuwena owicakiye 
sni esta iyopte iciyapi kta okihipi 
wowicada. Ikcewicasta awan 
yaka Leupp, waniyetu ota sni 
ecen Ikcewicasta awanyanka wa- 
nice kta ce, eya. 

De h ecetu kte kin he tonana 
ayapi ee sni, tuka ees sanpa ota 
ayapi. Tunkansina tamaka kin 
en Ikcewicasta kin kektopawinge 
opowinge yamni (300,000) onpi 
qa omaka otoiyohi (2,000) kekto- 
pawinge nonpa icagapi. wapapa qa hecehnana remani oi- 
pawega kin ekta iyaye ecee. He- 
mani en wowapi oyujuju awan- 
yake wowapi ojuha kin tankan 
hinrpeya eca hdakinyan yape qa 
mazopiye ekta ahdi ecee. 

Anpetu owasin maste qa ma- 
gaju esta owasin iakiyecen hecon 
yanka ecee. Hecen remani en 
wowapi awanyake kin akita ecee, 
qa otonwe en wicasta onpi kin 
siceca ksapa iwinktapi kin iyecen 
sunka kin de on itanpi. 
Nep waniyetu topa, sihaiyutapi 
nom sanpa napadunka sakowin 
wakantuya, qa tkeutapi opawin- 
ge nom sam wikcemna nonpa. 

Wowapi yuha kin tuktekten 
tkeutapi opawinge ecee esta tan- 
yan yuha okihi. Hemani en 
skanpi kin kiksuyapi qa woyute 
wasteste kiyuhapi qa qupi kes 
tobinni en etonwan sni, to en to- 
kaheya wowapi kin akierpeye qa 
hehan ekta ai qa hduta ecee. snaonwakpa el congress kte cin 
he owotanla laotaninpi waste, 
Tansnaon Wakpa en onpi waka. 
Ho hecetu ijehan anpetu owasin 
kul iklawa onpo. 

Owasin nape ciyuzapi. 

Ivan A. N. Water. 

Catechist. WHITE RIVER, Oct. 23, 1909. 

Pahacan wekna etan 
Eyanpaha Kola, 

Toweni wowapi on 
taku yaotanin cisi sni tka lehanl 
taku iwahociyapi kta. Tona si- 
nasapa el wowicala luhapi kin CHEYENNE AGENCY, S. D. 
Oct. 26, 1909. 
Tona Eyanpaha lawapi kin. 
Mitakuyepi. 

22 hena heceela Tan- 
snaon Wakpala St. Mary omni- 
ciye opapi. Takomni omniciye 
kin le hekta October wi etanhan 
$168-60 kamna na hecel yusota: 
Wayazanka owicakiyapi $66-85 
Tipiwakan okiyapi 67 50 

Bishop okiyapi 9 50 

Omakiyapi 4 00 

Wicarapi el maka qapi 
kajujupi 3 00 

Omniciye taeyapaha, Mato 
Sapa, kicicajujupi 2 75 

Ogle-sapa olota 5 00 

Kangi-wakuwa olota 19 00 

Yuwitayapi $168-60 

Hekta wi akenonpa Cannonpa 
Makigle tawicu itancan, Sam 
Charger tawicu wokagege awan- 
yaka, na Mato-sapa tawicu wa- 
mnaya. Wokagege awanyaka 
lila wowasi ota econpe lo. 
Iyuha nape ciyuzapelo. 
John Zitkala Ciqala. &NASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA NOVEMBER 15, 1909. CROW HILL, 
FT. TOTTEN, N. D. Oct. 10/09. 

St. Joseph okodakiciye apiya- 
pi qa dena itancanpi. 

Bernard Twohearts itancan. 
John Twohearts wiyokihena aya. 
Luke Big Track mazaska awan. 
John Sherman wowapi kaga. 
Joseph Tawacinhomni qa John 
Strait wayazanka awanyakapi. 
Eugene Elk qa William Oye wi- 
carapi awanyakapi. 
David Cekpa tiyopa awanyaka. 
John Sherman dowan itancan. 
John Strait Bible History yawa. 

St. Mary Okodakiciye Itancanpi. 
Crow Hill, Oct. 10, 1909. 

Adela Iwankena itancan. 
Sapewin wiyokihena aya. 
Martha Twohearts mazaska awan 
Mrs. Mary Rose Irish wowapi 
kaga. Daisy High Elk wokage- 
ge awanyaka. Mary Ann Young 
wayazanka awanyaka. 
Taninyankewin tiyopa awan'ka. 

Mrs Mary Twohearts dowan 
itancan. LOWER BRULE A'cy, S. D. 
Sept. 29, 1009. 
Mitakolapi. 

Ito le anpetu kin miye kun wi hinape kin itokam tipi 
tawa kin he nakun ile kin etan 
iyoyanpa watanin. Ho mitaku- 
yepi, lena wowicake. Iho mi- 
cunksi wayazan kin slonkiya can- 
ke ohinni Yutapiwakan icu qa 
oklakapi econ ecena hehan tin 
kta yunkan slolkiya, lecel eya: 
"Ina, wanna owakihi sni ye, te- 
cirila, ihacikta, tka wanna owa- 
kihi sniye, ca wicasawakan kin 
inarni wanblakin na taku ecamon 
kta wacin kin hena miklustan 
wacinye, na cantewasteya ibla- 
mni kte. Ina, iblable cin hehan 
ii> a temayarila qeyas, ina iwaste- 
la ceya; ina toksa niseya waya- 
zan yaun ca, ecanna yau kte. 
Ina, toksa miyes heci tanyan 
waon kte na taku wan iwahoci- 
ciyapi kte iblable kinhan toke 
token mata hecin ina niseya iye- 
canna nitapini ecanni kte, nakun 
mata kecanni qeyas token yaunpi 
slolya waun kte na hehan aksaka 
lakota wicoran kin iniyutapi ina 
qeyas tonkin oyakihipi qes ecan- 
nun kte" Iho mitakuyeyi, mi- 
cunksi lena eyin na oklakapi wa- 
kan econ na tanyan Yutapiwakan 
icu na ayustan na heya: "Iho, 
wanna mni kta ska wicoran kin he mil tian winyan hecapi on wicakeya 
tohanyan nipi hehan maka akan 
Wakantanka wowasi ecakiconpi 
kta cinpi na on omniciye waste 
kagapi. Na tancan kiconya el 
skanpi na lila icante mawasteye. 
Tona St. Mary's Oglala oyanke 
el yaonpi kin iyuha lecercin ya- 
skanpi ni ecanmiye. Mitakuyepi 
St. Mary's Oglala oyanke el ya- 
onpi qon iyuha toki ilalapi he? 
Tohinni Eyanpaha el wowapi ya- 
kagapi sniye. Pa yuwankal icupi 
na oksanksan etonwanpiye, na 
tokatakiya wiyukcanpiye. Wi- 
coni onma eyapi kin he tokiya 
ca kapi hecin he kiksuyapi ye, 
na wicakeya nicantepi on St. 
Mary henicapi kta iyececa ye. 
St. Mary winyan warwala na 
waste heca iyecel caje wan on 
St. Marys onkakiciyapi kin he 
ohinniyan onkluonihanpi kta na 
ceonkiyapi kta tokasa Wakan- 
tanka hunku oonkiyapi kta, wi- 
cakeya ceonkiyapi kin, taku on- 
lapi kin onqupi kta. Wicoie wan- 
ji wowapi wakan el onkiksuyapi 
kta iyececa. Wankantanhan on- 
po na ikluwiyeyapo; Itancan ni- 
tawapi tohan u kte cin slolyayapi 
sni. Wicoie kin le tokel ka he? 
: nlon- nikluicakapi he sam onspeonya- 
kiyapi kin waste tka ye. St. 
Marys Waktahan onpi na ikluwi- 
yeya onpi na nicante on wicake- 
ya ocekiye na omniciye el yapi 
ye. Na nicantepi on waceyaki- 
yapi kin wookiye luhapi kte. 
Ohinniyan ninagipi woqupi ye, 
ecin wihiyaye na mazaskanskan 
oape tuktel ontapi kte cin slolon- 
yanpi sni, onnagipi wipiyaon kin 
tohanl iyehantu kin iyuskin wi- 
coni onma el Jesus ite kin wan- 
onklakapi kta. St. Marys nicin- 
capi wocekiye el taku waste on- 
spewicakiyapi kta; he iyotan wa- 
ste heca, na St, Marys iyuha ti- 
wahe wan jila iyecel cante kiciyu- 
zapiye, na onsikicilapi na okici- 
yapi ye. Na taku sica wawiyu- 
tanye wanji el onku kin Maria 
ceonkiyapi kin oonkiyapi kta. 
Nakun St. Marys winyan waste 
wanjigji wanna wiconi onma ekta 
onyan onkiyayapi kin hena na- 
kun wocekiye on ohinniyan wi- 
cunksuyapi kta iyececa ye. Mis 
hena ohinniyan wocekiye on wi- 
caweksuya na nis iyecel ecanon- 
pi ni ecanmi. St. Marys wanji- 
gji Eyanpaha el woklakapi na 
na iyuha blawa na wicoiye wan- 
iigji on wqi stcu na il papi, yunkan umnan tokapa kin 
he lecala mokite lo; yunkan taku 
econ, na eye cin, hena wakluo- 
tanin kta wacin. Micunksi, Eve 
Goodroad tehan wayazan, wani- 
yetu saklogan wayazan. Yunkan 
le anpetu kin en wanna anpetu 
tawa kin ihunikiya, na lehanl 
Wakantanka kici iyuskin ecanmi 
yelo. September 3, anpetu kin 
en wicoka sanpa wihiyayela ya- 
mni kin oscan te lo. Yunkan ti- 
wahe kin tima wihiyayela tanka 
kin heca nom tima hecun; hena 
nupin owanjila inajin. Tuweni 
hena inajinkiye sni tka hececa. 
Na hehan hanhepi num tiwahe 
okna ahankiktapi kin he icunhan 
marpiya kin ekta peta iyoyanpa 
tanin, topa akikle tanin. Hanhe- 
pi nonpa kin kinukan hececa na 
hehan September 5, hinhanni 
wicoka itokam wihiyayela 10 en ! 
sinasapa tipiwakan kin e tima 
iyunke na hetan wicarapi mako- 
ce en aipi; hehan ra yustanpi na 
hanhepi kin he nakun mitakuye- 
pi taku tokeca wan tanin; wica- 
rapi kin etan peta iyoyanpa wan 
tanin wakankli iyoyanpa iyece- 
ca, nunpa akikle hececa. Ho 
mitakuyepi, micunksi unsika ma- 
kite cin ecunhan lena lecetu, na- yela yamni kin ostan micunksi 
iyaye lo; iwastela istinma iyunka 
iyecen iyayelo. Iho heon mita- 
kuyepi, micunksi Eve toki tan- 
yan un kta ecin wocekiye eyeci- 
yapi kta wacin. Cantewasteya 
nape ciyuzapi. Nitakolapi 

James Goodroad. 
Wanji waklusna. Woiye eye 
cin wanji lecen eya. Le mate kte 
qeyas ekta ewacanmi canna can- 
temawaste na lila inawarni ye; 
matin kta kowakipe sni. Token 
iblable cin ecen econ wacinpi, 
ina, ohinni Yutapiwakan iyacupi 
na wowartani oklakapi econpi, 
ina le wocekiye okna iblamni kte. Allen, Corn Creek, S. D. 
Oct. 1909. 
Eyanpaha. 

Hekta Feb. 7, 1909 he- 
han Corn Creek el St. Joseph na 
St. Mary okolakiciye teca wanji 
icagapi na lena oitancanpi. 

Zouie itancan. 
Lizzie Brown okihe. 
Julia White Crow wowapi kaga. 
Lizzie Brown mazaska awamka. 
Lucy Brokenleg iyapi awan'ka. 
Susie Redhorn tiyopa awan'ka. 
Julia Whitecrow wokagege yuha. 

Ho lena St. Mary's kin Chris - wakan tonakeca qon hena iyuha 
wicakeya onkicupi na oncantepi 
on wacekiyayi el onyanpi kin he 
waktahan na ikluwiyeya onqonpi 
kte na anpetu wan el Itancan kin 
he kici iyuskiyan wiconi onman 
el onkipi kte. St. Marys maka 
oWancaya yaonpi kin bliheiciya- 
piye, na wowapi wakan taku ka- 
pi okarniga wacinpiye. Na wa- 
wiyutanye sica kin kipajinpiye; 
maka akanl nionqonpi kin le pte- 
cela, wapepeka akna iyotiyekiya 
St. Marys Oglala oyanke el on- 
qonpi kin, wowasi econqonpi esa 
ecin nahanrcin taku wawiyutan- 
ye lila ota kin on. St. Marys te- 
riya ocekiye onskanpi. hecel wo- 
cekiye onyeksuyapi waste ye. 
Ho hecece esa wicakeya oncan- 
tepi on omniciye teca wanji on- 
kagapi; Corn Creek el iyecelya 
wicasa na winyan wacinyepica 
na tiwahe waste hecapi iyuha na 
womnaye na wakagegepi na taku 
ka eyas el tanyan skanpi na on 
toka letanhan tokatakiya Wa- 
kantanka oonkiyapi na wookiye 
onqupi ni ecanmi wocekiye epin 
omniciye waste onyuhapi kin on 
isam lilapiwala. St. Marys iklu- 
wicake eya Pine Ridge el yaonpi 
qon toki ilalapi he? taku ca on Xyyanpaoa ei wovvaKiaican&icaii- 
temawaste ye. Nakun wicasa 
wakan, priest wicunyuhapi kin 
hena wicunkluonihanpi na ana- 
wicungoptanpi kta, hena taku 
waste ecela wiconi ptecela kin le 
okiya naonjinpi wicoie wanjini 
tohiimi sica ca okiyakapi sni na 
iyuHa he slolunyanpi. Henala 
epin kta; Iyuha nape ciyuzapi. 
Julia White Crow. MINIAWICAKASTANPI. 
Fort Totten. 

Rosa, Sept 24, hehan tonpi, 
Louis Belgard qa Celina Cadotte 
cunwinrkupi. 

Oct. 21, Martha, Oct. 8 hehan 
tonpi, Thomas Jones qa Maggie 
Grant cunwintkupi. 

Oct. 24, Moses, Oct. 3 hehan 
tonpi, Joseph Mazakahomni qa 
Margaret Kirawin cincapi. 

Oct 31, Maggie, Oct. 12 hehan 
tonpi, Thomas Owlboy qa Mary 
Jane Ironcloud cunwintkupi. 

Nov. 1, Andrew, Aug. 8 hehan 
tonpi, William Tasunkewakantu 
qa Nancy Thomas cincapi. 

Nov. 9, John, Nov. 6 hehan 
tonpi, Alfred qa Rosa Duboise 
cincapi. 

Oct. 31, Joe Irish qa Laura 
Winona (Mrs. Thomas) wakanki- 
ciyuzapi. SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA NOVEMBER 15, 1909. MANDERSON. S.D. 
Oct. 18, 1909. 
Eyanpaha. 

Taku wanji tehan rein 
awacin waon kin wanna lehanl 
iyeyawapaha kte. heon tuweqe- 
yas eyapaha iyapi kin be ilii- 
kcanpi kte lo. Ikcewicasa woce- 
kiye ounpapi kin hena tokel okihi' 
Wakantanka ceonkiyapi wasteka 
tka econonkapinpi heon etanhan 
okodakiciye oyasin hunke sni; 
heciyatanhan on onkitawakanye- 
japi kin hena tokel wastepi kta 
hecin wicoran wanji etanhan wa- 
stepi kta iyecetu kin he lee. 
Washington, D. C. etanhan wi- 
casawakan Ikcewicasa awanwi- 
cayake kin, Father Ketcham eci- 
yapi kin, omniciye wan tanka 
yuha na wicoran tanka rca el 
koyakya yuha heciyatanhan on 
Ikcewicasa wakanyeja wiconon- 
yuhapi kin hel opewicaonkiyapi 
kta iyecetu. Hecela tokata wa- 
kanyeja wanji waste icar onpi 
kte. Incin hel lila wocekiye tan- 
ka wicakicagapi kin heon etan- 
han tuweni otuyacin taku waste 
icarya okihi sni na tuweni otuya 
cin tiwahe waste yuha kta okihi 
sni. Incin tuktel Wakantanka 
oiye kin yanke hantans ecela el 
^u© — ioagcfc okthr^HueOiT uctjii. u" w cua etanhan mitakuyepi, nicincapi 
kin hel opewicayakiyapi kta iye- 
ceca. Omaka wanjica kin he 25c. 
on wocekiye tanka wicakicagapi 
kte lakas onknahercin Wakan- 
tanka wowasake onqupi kta iye- 
ceca. Ho le mitakuyepi, iyu- 
kcanpo; Ikcewicasa ota nahan- 
rcin kakijapi. Ho hecetu. Tona 
taku cinyapi on hena wocekiye 
wicoran on ciksuyapelo. 

Nick W. Blackelk. LOWER BRULE, S. D. 
Oct. 17, 1909. 
Eyanpaha. 

Wicoran wanji to lao- 
tanin ktelo. St! Joseph na St. 
Mary omniciye etan Oglala oyan- 
ke etan koska wan Silas Breast 
eciyapi na Kulwicasa oyanke 
etan Sara Pretty Shield Ptanha- 
win henayos sinasapa el wakan- 
kiciyuzapi. Yunkan he wikoske 
kin waniyetu 30 henakeca isnala 
on. Yunkan Sinasapa wocekiye 
kin wastelake, heon ablezina ti- 
wahe wanji yuha kta awacin, le 
wocekiye etan okarnirya waecon 
keuncinpelo. Mitakola, St. Mary 
kin le iyukcan po; lehanl wiko- 
ska waniyetu 16 hehanyela hin- 
knatonpelo. Le wikoska kin wo- cekiye kin el okarnige na on ti- 
wahe kagin kta cin onlecel econ. 
Le tona wanlakapi kin piyeyilapi 
ktelo; Wakantanka tiwahe qu kin 
heon oyate kin ataya iyuskinyan 
wolwicakiyelo. Wicasa tawa kin 
kici canlwasteya nape wicayuza- 
pelo. Ho mitakolapi, St. Joseph 
omniciye qun he. hecetu welo. 

Sept. 3, hehan St. Mary omni- 
ciye etan wikoska wan, Eva Good 
Road te. Wikoska kin wocekiye 
oknaye rein ta; wicasawakan kin 
el hi na wocekiye taku iyuha 
econ. lyes te kte kin oknayesa 
atkuku na hunku na tankaku kin 
ko wahokonvvicakiya na woceki- 
ye eciyatan iyukcan na woiyu- 
skin ojulc. iyaye, wowiyuskin 
tanka ekta mni kte, eye. Heee- 
kce wikoska kin eye, atkuku 
na hunku hena |e kte sa toiye 
kin iyuskinpi na rtayetu num. 
pyate kin.iyuskiuyan awanyakapi 
na ohunke snk tpnakeca iyuha 
pwicakiya. Wicarapi tawa kin 
wicasawakan kin yuonihanyan 
ecel eonpa; he : S?t. Mary pinni- 
ciye etanhan. Ho le ablezapo; 
te kte san woeye wasteste eyin 
na te, he wowicak.e rcelo. 

Oct. 16, hehan Henry na Anna 
Cetan-wabageya cincapi, wakan- 
^eia^waste wan telo, He4e-han- 
hepinub.St. Joseph na St. Mary 
tany.an awanyakapi na wicasa- 
wakan hina yuonihanyan eonpe. 
Oyasin nape ciyuzapelo. 
Henry Badhorse. FARM SCHOOL, 

Ft. Yates N. D. Oct. 11, 1909. 
Okolakiciye okna le tapi. ,, 
•■:.; April //28, Ben Tasunkemaza, 
waniyetu ^0. 

May 3, Magdalen Mary Major, 
waniyetu i." 

May 13, Jennie Silk, waniye- 
tu 47. 

May 28, Leo, John Rattling 
Hail cinca, May 19 hehan tonpi. 

May 31, Stephen Crowboy, 
waniyetu 55. 

June 15, Ed. Wakinyanska 
waniyetu 77. 

June 29, Mary Laura D- ■ • ., 
June 27 hehan tonpi. 

July 8, Elizabeth Take -the 
Shield, Jan. 16, 1903 tonpi. 

Aug. 11, Ida Tunkanahewin, 
waniyetu 96. 

Aug. 27, Louisa Lefthand, 
Aug. 22, 1906 tonpi. 

Aug. 31, Helen, George Rat- 
tling Hail cinca, June 15,. tonpi. 

Oct. 4, Mary Laura Yellow- 
fat, May 25, tonpi. 

Mitakuyepi, wicasa na winy an na hoksicala lena St. Joseph n a 
St. Mary okolakiciye yaonpi kin 
wocekiye ehapi kin wicayeksu- 
yapi wacin. 

Farm School, Fort Yates, N. 
Dak. Oct. 10, 1909 hehan St. Jo- 
seph okolakiciye kin apiiciyapi 
na lena oitahcan wicayustanpi. 

Leo Sunkatamahe itancan. 
Francis Takukokipesni okihe. 
M. Pacokam ayapi wowapikaga. 
Leo Tanyankte , mazaska awan. 
Is. Sinte-atinya iapi awanyaka. 
Bede Wamanonpi wapaha .yuha, 
G. Matoluta tiyopa awanyaka. 
Chas. Sr. Hemaza na. wanbliwa- 
takpe he kicica wahokonwicaki- 
yapi hecapi. 

Bede- Mamrpaya na D. Kangipa 
wayazanka awanyakapi. • 
N.- Marpiyapeta na Zuyahanska 
wicarapi awanyakapi; :, , , ._.- 
Leo Wanblikunza, •■ P.: .Hunpou- 
maza^'A. Wicayurpa na F. Ma- 
zawakanwicaki wilcliklapi. i 
P. Tokaluta wicakico, V. Win-; 
yankaluta he kicica. St. Mary Okolakiciye Apiyapi 
Lena Wicayustanpi. 

Frances Naunkewin itancan. 
Regina Karpewin okihe. 
Agnes Tiyowastewin wowapi ka- 
ga. Lucy Wakankii mazaska 
awanyaka. Elizabeth Tasunke- 
eturpapiwin Wapaha yuha. 
Mary Tacanonpa na Josephine 
Hintonkawin wayazanka awan. 
Josephine Tasunkewastewin wo- 
kagege awanyaka. 
Annie Oyegiwin na Mary Huhu- 
otawin wamnayanpi. 
Claudia Zitkala tipopa awan'ka. 
Teresa Wanyaninapewin, Sarah 
Winyanwaste, Josephine Wiropa 
na Maggie Oweciyapi wikliklapi. 
Lucy Herakawin, Sophie Anpe- 
tuluta, Frances Warpe na Mary 
Wazumazawin wohanpi.; 

St. Joseph naSt. Maryokaspe 
yaonpi nayaronpi wacin, na wo : 
cekiye nitawapi el onyeksuyapi 
wacin. George Hairychin. 
Wocekiye Wicasa. Fro win Cekceka wayazan awan. 
Lawrence Hoksila " 
Joe Claymore na Jim Skinner 
wikliklapi. Frank Martin na 
Thomas Martin wakpamnipi. 
William Wartin na Felix Black 
Cloud wicarapi awanyakapi. 
Jacob Aschcs wicakasla. 

ST. MARY'S^OITANCANPI. 

Mrs Jennie Claymore itancan. 
Louisa Tunkansapawin okihe. 
Rose Asches wowapi kaga. 
Matilda Hinzikleskawin mazaska 
awanyaka. Scholastika Waka- 
pewin wapaha j^uha. 
Ruth Ptemaniwin ■ ; wokagege 
awanyaka. Scholastika Ojan- 
janwin wamnayan. . Mrs Dora 
Asches tiyopa 1 awanyaka. 
Irene • Ecayankewin na Louisa 
Kinapewin wayazan awan'kapi. 
Josephine Cihpiwin na ■ Clara 
Oyetopawin wakpamnipi, 
Marg. Anpaohinapewin na 
Schoi. Aknainyankeia woranpi. 
Ruth Asches tipiwakan awan'ka. 
Schol. Wakapewin " 
Matilda Hinzikleskawin wicasa 
wakan awanyaka. 

Lena wi akenom hehanyan 
Wakantanka el rtanipi kta wica- 
yustanpi. Tona Eyanpaha la- 
wapi kinhan wocekiye nitawapi 
kin el onyeksuyapi wacin ye, 
Mary Rose Asches. STANDING ROCK, 

Okarmi Omniciye kin Oct. 17, 
apikiyapi na lena wi akenom Wa- 
kantanka el wowasin econpi kta 
wicayustanpi. 
Charles Asches itancan. 
Louis Okah okihe. 
Jacob Asches wowapi. kaga. 
Jim Ekna mazaska awanyaka. 
Eugene Pteropecamato mazaska 
a wany aka . Felix Tatankaheska 
wapaha yuha mani. 
Jas Giiciya tiyopa awanyaka. CANNON BALL, N. D. 
Oct. 17, 1909. 
Eyanpaha. ' • 

Inyanwakagapi St Jo- 
seph okodakiciye oitancan piya 
wicakarnigapi October 17, qa 
dena itancanpi kin eepi. 

George Ironrpad itancan. 
Valentine Strike-many okihe. 
Claude K. Spotted wowapikaga. 
Redbow mazaska awanyaka. 
George Conica dowan itancan. 
Ed. Strike-many wapaha yuha. 
Basil Twobears qa Joe Little 
Chief wayazanka awanyakapi. 
Little Shield qa James Red- dog 
wawahokonkiyapi . 
Louis Goodiron qa Yellow-horse 
wicakicopi. 

Andrew Ironroad tiyopa awan. 
Claude K. Spotted. ST. MICHAE'S, FORT TOT- 
TEN, N. D. Oct. 31, 1909. 
Mazaska awanyaka wanjina. 
John Lohnes $ -50 

Michael Mead -50 

Clement Lohnes -50 

James Lohnes -50 

Tunkanwakaua -50 

Joseph Matohi .25 

$2-75 
Josepp Matohi 
Trustee.